| Historia miasta | Miasto i Gmina | Władze miasta | Magistrat |
| Instytucje | Szkoły | Banki | Parafie | Gastronomia |
| Noclegi | Agroturystyka | Organizacje |

Struktura administracyjna
i zakres kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy
w Busku Zdroju.

Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników jest Burmistrz.
 1. Zastępcami Burmistrza są Wiceburmistrzowie.
 2. Burmistrz wyznacza spośród Wiceburmistrzów swojego pierwszego zastępcę, który zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności.
 3. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Wiceburmistrzów, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.

Struktura Organizacyjna Urzędu.

W skład Urzędu wchodzą następujące Wydziały i inne równorzędne komórki organizacyjne:

 1. Wydział Organizacyjny i Kadr.
 2. Wydział Finansowo – Budżetowy.
 3. Wydział Spraw Obywatelskich.
 4. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.
 5. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.
 6. Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Komunalnym.
 7. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
 8. Urząd Stanu Cywilnego.
 9. Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej.
 10. Wydział Obsługi Rady Miejskiej i Zarządu Miasta i Gminy.
 11. Wydział Rozwoju Strategicznego i Promocji Gminy.

Wydziały i komórki organizacyjne Urzędu prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Zarządu i Burmistrza.

Ogólny zakres działania Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu polega na:

 • Przygotowaniu projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz pod obrady Zarządu oraz potrzeb Burmistrza.
 • Realizacji zadań wynikających z uchwał Rady, uchwał i postanowień Zarząd.
 • Koordynacji i stymulowaniu procesów rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.
 • Opracowywaniu projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych oraz przygotowywaniu okresowych ocen i informacji.
 • Współdziałaniu z organami administracji rządowej, samorządami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi w zakresie rozwiązywania problemów Gminy, w zakresie ustalonym przez Burmistrza.
 • Zapewnieniu organizacyjnych i prawnych warunków sprawowania przez Zarząd nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Realizacji zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie Gminy należących do kompetencji Burmistrza.
 • Współpracy z komisjami Rady w zakresie kompetencji Wydziałów.
 • Wykonywaniu, na polecenie Burmistrza, innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania Wydziałów.

Ramowy zakres kompetencji Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju:

Wydział Organizacyjny i Kadr.
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji Urzędu.
 • Planowanie kosztów utrzymania Urzędu.
 • Koordynacja zadań związanych z wyborami.
 • Przygotowanie i organizowanie świąt i rocznic państwowych.
Wydział Finansowo – Budżetowy.
 • Przygotowywanie projektu i realizacja budżetu Gminy.
 • Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi.
 • Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi.
 • Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej.
 • Wymierzanie i pobór podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i dzierżawy nieruchomości gminnych, oraz windykacja innych opłat należnych budżetowi.
 • Wydawanie zaświadczeń w sprawach finansowych.
Wydział Spraw Obywatelskich
 • Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych.
 • Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym nadzór nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych.
 • Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na imprezach masowych.
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 • Planowanie kosztów inwestycji i remontów gminnych.
 • Sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad inwestycjami gminnymi i remontami.
 • Zarządzanie siecią dróg gminnych.
 • Finansowanie kosztów utrzymania infrastruktury technicznej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu mieszkalnictwa komunalnego
 • Gospodarowanie komunalnym mieniem ruchomym.
 • Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz na obszarze gminy.
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony roślin uprawnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrola przestrzegania warunków sprzedaży.
 • Wykonywanie zadań wynikających z prawa wodnego.
 • Kontrola przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska.
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 • Rejestracja działalności gospodarczej.
 • Nadzór nad prowadzeniem targowisk.
Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
 • Prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości pozostających we władaniu gminy.
 • Regulacja zadań w zakresie rozgraniczania, scalania i wymiany gruntów.
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym w tym utrzymanie zasobów, sprzedaż, zamiana mienia ruchomego i nieruchomości, oddawanie w użytkowanie, najem czy dzierżawę
Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej
 • Zakładanie, przekształcanie lub likwidacja gminnych jednostek oświatowych.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem placówek oświaty.
 • Realizacja zadań związanych ze sprawowaniem przez Gminę mecenatu nad działalnością kulturalną.
 • Wnioskowanie w sprawach tworzenia, łączenia i znoszenia instytucji kultury w tym bibliotek.
 • Nadzór nad działalnością placówek kulturalnych.
 • Wnioskowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej.
 • Sprawowanie nadzoru nad Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Wnioskowanie w sprawach sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
 • Określanie sposobów postępowania w sprawach przeznaczenia terenów miasta i gminy na określone cele i ustalanie zasad ich zagospodarowania.
 • Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania zgodnie z planem
Urząd Stanu Cywilnego.
 • Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów.
 • Wydawanie zaświadczeń i odpisów zgodnie z wymogami ustawy o Aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym.
 • Wnioskowanie w sprawie nadania medali “Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
 • Przyjmowanie oświadczeń woli w sprawach wynikających z ustawy o Aktach Stanu Cywilnego.
 • Współpraca z sądami opiekuńczymi
Wydział Obsługi Rady Miejskiej i Zarządu Miasta i Gminy.
 • Obsługa administracyjno – biurowa Rady, Przewodniczącego, Komisji Klubów Radnych i Zarządu Miasta i Gminy.
 • Pomoc radnym w dostępie do przepisów prawnych.
 • Opracowywanie projektów kierunków działania Rady na kadencję, rocznych planów pracy Rady i jej Komisji.
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów i opinii na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji Rady.
 • Zapewnienie właściwego i sprawnego przebiegu informacji pomiędzy Zarządem, Komisjami Rady, Przewodniczącym Rady i radnymi.
Wydział Rozwoju Strategicznego i Promocji Gminy.
 • Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Busko – Zdrój i ich aktualizacja.
 • Koordynacja zadań określonych w Strategii.
 • Sporządzanie wniosków umożliwiających pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań własnych Gminy.
 • Promowanie Gminy w kraju i zagranicą.
 • Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Burmistrza

 


Strona zamieszczona na serwerze www.busko-zdroj.com
Projekt, wykonanie i prawa autorskie: "Real" www.realnet.pl

Struktura administracyjna
 poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju.

Statut Miasta i Gminy
Busko Zdrój

Stan bazy turystycznej
na terenie miasta i gminy Busko Zdrój