| Historia miasta | Miasto i Gmina | Władze miasta | Magistrat |
| Instytucje | Szkoły | Banki | Parafie | Gastronomia |
| Noclegi | Agroturystyka | Organizacje |

Statut Miasta i Gminy Busko Zdrój

UCHWALONY PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W BUSKU-ZDROJU

BUSKO-ZDRÓJ, 1998

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

ROZDZIAŁ III

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI

 1. GRANICE GMINY BUSKO-ZDRÓJ
 2. HERB GMINY
 3. WYKAZ SOŁECTW NA TERENIE MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
 4. GRANICE SOŁECTW
 5. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BUSKO-ZDRÓJ
 6. REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
 7. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
 8. REGULAMIN ZARZĄDU MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

 


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Gmina Busko-Zdrój, zwana dalej “Gminą”, jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
 2. Siedzibą władz Gminy jest miasto Busko-Zdrój.
 3. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 235, 88 km2. Granice Gminy zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
 4. Gmina Busko-Zdrój ma charakter uzdrowiskowo-rolniczy.

§2.

 1. Herbem Gminy jest wizerunek słońca z 16 promieniami w kolorze żółtym na czerwonej tarczy. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu,

§3.

 1. Gmina posiada osobowość prawną.
 2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§4.

Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

§5.

Ilekroć w niniejszym Statucie lub załącznikach jest mowa o:

 • gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Busko-Zdrój,
 • radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Busku-Zdroju,
 • zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
 • przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju,
 • burmistrzu, z-cach burmistrza, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Sekretarza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
 • urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju.

 

ROZDZIAŁ II

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§6.

Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały rady podjętej:

1) z inicjatywy rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, które odbywają się w formie:

 1. zebrań,
 2. przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonego na okres 30 dni,

2) z inicjatywy mieszkańców.

§7.

Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.

§8.

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.

§9.

Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje rada przy pomocy zarządu.

§10.

Wykaz sołectw utworzonych do dnia uchwalenia niniejszego statutu stanowi załącznik nr 3 statutu.

Granice tych sołectw uwidocznione są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 4.

§11.

Łączenie, podział oraz znoszenie jednostki pomocniczej jest dokonywane w trybie właściwym do jej utworzenia.

§12.

Organizację, zakres i zasady działania sołectwa określają ich statuty. Sołtysi uczestniczą w pracach rady na zasadach określonych poniżej.

§13.

 1. Przewodniczący rady winien zawiadomić sołtysów o terminie sesji rady i zaprosić ich do udziału w posiedzeniu.
 2. Sołtys może brać udział w sesji rady poprzez zadawanie pytań, zgłaszanie wniosków, wypowiadanie się co do poruszanych problemów bez prawa do udziału w głosowaniu.
 3. W wypadku uzasadnionej potrzeby przewodniczący komisji rady może zaprosić sołtysa do udziału w jej pracach bez prawa udziału w głosowaniu.
 4. Zasady na jakich sołtysowi przysługiwała będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży określone odrębną uchwałą Rady.

§14.

 1. Sołectwo jest uprawnione do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
 2. W budżecie gminy wydziela się środki finansowe, które będą wykorzystane samodzielnie przez sołectwo na realizację ich zadań.
 3. Gospodarka finansowa sołectwa oparta jest na planie finansowym dochodów i wydatków, uchwalonym przez zebranie wiejskie, który stanowi załącznik do budżetu gminy.
 4. Środkami budżetowymi określonymi powyżej dysponuje sołectwo, natomiast obsługę finansowo-księgową w stosunku do dyspozycji tymi środkami prowadzi urząd pod nadzorem skarbnika.

§15.

Przekazywanie sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie uchwały zarządu podjętej na wniosek zebrania wiejskiego.

 

ROZDZIAŁ III

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

§16.

Zakres działania obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§17.

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§18.

Gmina, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów, a także zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.

§19.

 1. Zadania własne gminy określone są w ustawie o samorządzie terytorialnym.
 2. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację, w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub w postaci subwencji.

§20.

 1. Na wykonanie zadań zleconych oraz przyjętych w drodze porozumienia gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań.
 2. Zawarcie porozumienia o którym mowa w ust. 1 poprzedzone jest uchwałą rady.

§21.

 1. W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 5 do statutu.

§22.

Statut jednostki organizacyjnej gminy określa między innymi nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia w majątek oraz zasady zarządu tym majątkiem.

§23.

 1. Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w formie współdziałania międzygminnego.
 2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Rada może podjąć uchwałę o utworzeniu związku komunalnego z innymi gminami lub przystąpieniu gminy do takiego związku.
 3. Gmina może zawierać porozumienia komunalne z innymi gminami w celu powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY

§24.

 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
 2. Referendum przeprowadza się w sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady przed upływem kadencji. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.
 3. Tryb przeprowadzania referendum w zakresie nieuregulowanym w ustawie o samorządzie terytorialnym określa odrębna ustawa.

§25.

 1. Organami gminy są rada oraz zarząd.
 2. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu.

§26.

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
 2. Organem wykonawczym gminy jest zarząd.

§27.

 1. Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że ustawy stanowią inaczej.
 2. W przypadku równej liczy głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§28.

 1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi o głosowaniu tajnym.
 2. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, głosowanie tajne przeprowadza się w następujących przypadkach:
 1. powołania i odwołania przewodniczącego i w-ce przewodniczącego rady,
 2. wyboru burmistrza i zastępców burmistrza,
 3. odwołania burmistrza i zastępców burmistrza,
 4. wyboru i odwołania zarządu.

§29.

 1. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
 2. Rada składa się z 28 radnych wybranych przez mieszkańców w głosowaniu powszechnym.

§30.

 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
 2. Funkcji określonych w punkcie 1 nie można łączyć z funkcją członka zarządu.

§31.

 1. Rada obraduje na sesjach, zwoływanych przez przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Przewodniczący rady jest zobowiązany zwołąć sesję na wniosek zarz1du, grupy radnych stanowi1cej co najmniej 1 ustawowego sk3adu rady w ci1gu 7 dni od daty z3oaenia wniosku.
 3. Sesje rady są jawne, wstęp na salę obrad mają wszyscy zainteresowani. Rada może wyjątkowo wyłączyć jawność sesji.
 4. O sesji należy zawiadomić członków rady pisemnie na 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę pierwszego posiedzenia, oraz proponowany porządek obrad.

§32.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje zarządowi, komisjom rady, oraz grupie radnych w składzie co najmniej 3-ech osób.

§33.

Rada określa kierunki działania na okres swojej kadencji.

§34.

 1. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznej właściwości rady należy:
  1) uchwalenie statutu gminy i statutu sołectw oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy,
  2) wybór i odwołanie zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania, oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3) powoływanie i odwoływanie skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza na wniosek przewodniczącego zarządu,
  4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
  5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6) uchwalanie programów gospodarczych,
  7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania, oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 1. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady,
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupywania przez zarząd,
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych przez zarząd w roku bieżącym,
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez zarząd,
 6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,
 8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
 9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

10) określenie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady,
16) powoływanie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
17 powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji,
18) powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
19) uchwalenie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia.

§35.

 1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
 2. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan pracy i sprawozdania z jej działalności nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy, oraz szczegółowy zakres działania rada określa w odrębnej uchwale.
 4. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę.
 5. Komisje pracują według ustalonego przez siebie regulaminu.
 6. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza rady w liczbie nie przekraczającej połowę składu komisji. Nie dotyczy to składu komisji rewizyjnej.

§36.

Do zadań komisji stałych należy:

 • opiniowanie projektów uchwał rady oraz czuwanie nad wykonaniem tych uchwał w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub zarząd w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
 • rozpatrywanie innych spraw z zakresu działania rady, wniesionych pod obrady przez członków komisji, lub wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
 • ocena działań zarządu, urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

§37.

Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu.

§38.

Komisje przedkładają radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy do 31 stycznia danego roku.

§39.

Komisje stałe:

 1. Finansowo-Budżetowa,
 2. Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji,
 3. Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
 4. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 5. Uzdrowiskowa i zdrowia.

§40.

 1. Szczególnym rodzajem komisji stałej jest komisja rewizyjna, którą rada powołuje do kontroli działalności Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady, jego zastępców lub członków zarządu.
 3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem sdo rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi, oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę.
 4. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa załącznik nr 7 do statutu.

§41.

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
 2. Celem działania klubu jest współpraca radnych przy wykonywaniu obowiązków radnego. Klub jest również platformą wymiany doświadczeń i poglądów w sprawach należących do kompetencji rady. Działalność klubu powinna pomagać w rozwiązywaniu problemów stawianych przed radnymi, a także inicjować rozwiązywanie tych problemów.

§42.

 1. Radni zamierzający utworzyć klub, jako rani założyciele, przygotowują regulamin klubu w którym przedstawiają zakres jego działania oraz główne kierunki jego pracy.
 2. Określony w pkt. 1 regulamin członkowie klubu składają przewodniczącemu rady, który jest zobowiązany przedstawić regulamin klubu na najbliższym posiedzeniu rady.
 3. Rada może wnieść zastrzeżenia do regulaminu klubu, gdy wykracza on zasięgiem poza przedmiot działania klubów radnych określony w niniejszym statucie, lub narusza inne przepisy prawa.

 

§43.

 1. Klubem kieruje przewodniczący wybrany przez członków klubu. W klubie mogą być tworzone stanowiska z-cy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia klubu i im przewodniczy.
 3. Przewodniczący reprezentuje klub na zewnątrz i prezentuje stanowisko klubu na sesji rady lub wobec innych organów rady.

§44

Przewodniczący klubu otrzymuje dla potrzeb klubu projekty uchwał oraz inne materiały mające być przedmiotem obrad rady.

§45.

Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

§46.

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatów radni składają ślubowanie.
 2. “Ślubuje uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy, jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentrować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy”.
 3. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo “ślubuję”.
 4. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§47.

 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 2. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§48.

Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie o samorządzie terytorialnym radny może:

 1. domagać się wniesienia pod obrady rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców,
 2. podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,
 3. wnosić o pomoc zarządu w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności informacji o planach i realizacji zadań budżetowo – gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

§49.

 1. Za udział w pracach rady, zarządu, posiedzeniach komisji oraz zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej – radnemu i członkowi komisji spoza rady przysługuje zwrot kosztów podróży oraz dieta wg zasad określonych w odrębnej uchwale rady, jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.
 2. Należności, o których mowa w ust. 1 przysługujące przewodniczącemu mogą być ustalone w formie zryczałtowanej uchwałą rady na wniosek właściwej komisji.
 3. Jeżeli radny w związku z pełnieniem swojej funkcji zostanie powołany do komisji przeprowadzającej przetarg związany z gospodarowaniem mieniem komunalnym, radnemu przysługuje z tego tytułu dieta na zasadach określonych dla członków komisji stałych rady.

§50.

 1. Za zaniedbanie obowiązków rada po wysłuchaniu wyjaśnień radnego może udzielić radnemu “regulaminowego ostrzeżenia”, a w przypadku rażących zaniedbań “regulaminowej nagany”.
 2. Udzielenie radnemu “regulaminowej nagany” może być podane do wiadomości mieszkańców.

§51.

Radny nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie oraz wykonywać funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Ograniczenia prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej oraz innej działalności zawiera ustawa o samorządzie terytorialnym.

§52.

Obsługę techniczno-organizacyjna rady, komisji, klubów oraz radnych sprawuje zarząd poprzez wydzieloną organizacyjnie komórkę urzędu.

§53.

Szczegółowo organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i jej organów określa regulamin rady stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

 

§54.

 1. Organem wykonawczym gminy jest zarząd. Zarząd tworzy burmistrz, jego zastępcy i 4 członków.
 2. Przewodniczącym zarządu jest burmistrz.
 3. Rada może ogłosić konkurs na stanowisko burmistrza, określając wymagane kwalifikacje kandydata i sposób przeprowadzenia konkursu.
 4. Rada wybiera burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Ustawowy skład rady podany jest w §29 niniejszego statutu.
 5. Pozostałych członków zarządu , w tym zastępców burmistrza, rada wybiera na wniosek burmistrza zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 6. Rada winna wybrać zarząd w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ.
 7. W skład zarządu mogą wchodzić radni lub osoby spoza składu rady.
 8. Nie dokonanie wyboru zarządu w terminie określonym w pkt. 6 powoduje rozwiązanie rady z mocy prawa.

§55.

 1. Uchwała rady o nie udzieleniu zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd został odwołany z innej przyczyny.
 2. Rada gminy rozpoznaje sprawę odwołania zarządu w związku z uchwałą o nie udzieleniu mu absolutorium na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia tej uchwały. W tej sytuacji rada może, po zapoznaniu się z opiniami komisji rewizyjnej i regionalnej izby obrachunkowej, a także z uchwałą tej izby w sprawie uchwały rady o nie udzieleniu absolutorium, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu, odwołać zarząd bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

§56.

 1. Rada może odwołać zarząd, z wyjątkiem burmistrza, z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium, na wniosek 1 / 4 ustawowego składu rady.
 2. Wniosek w tej sprawie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia oraz podlega zaopiniowaniu przez właściwą merytorycznie komisję rady i komisję rewizyjną.
 3. Tryb określony w §55 pkt. 2 statutu stosuje się odpowiednio.

§57.

 1. Rada może odwołać burmistrza większością 2/3 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym na zasadach i w trybie określonym w §56 statutu. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków zarządu
 2. Rada może, na uzasadniony wniosek burmistrza, odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 3. W razie nie uwzględnienia wniosku o odwołanie zarządu lub burmistrza kolejny wniosek w tej sprawie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6-ciu miesięcy od poprzedniego głosowania, z zachowaniem właściwego trybu.
 4. W razie odwołania zarządu rada wybiera w ciągu 1-go miesiąca nowy zarząd. Do czasu wyboru nowego zarządu obowiązki zarządu wykonuje dotychczasowy zarząd.

§58.

 1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie, rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1-go miesiąca od daty złożenia rezygnacji.
 2. Niepodjęcie przez radę uchwały w terminie, o którym mowa w pkt. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu nie będącego jego przewodniczącym, burmistrz obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1-go miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w pkt. 2, przedstawić radzie nową kandydaturę na członka zarządu.

§59.

 1. Zarząd wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
 1. przygotowanie projektów uchwał rady,
 2. określenie sposobu wykonania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. przygotowanie projektu budżetu oraz jego wykonanie,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ,
 6. wykonywanie zadań zleconych i przyjętych od administracji rządowej w drodze porozumienia,
 7. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady,
 8. wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego. Zarządzenia takie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu rady.
 9. współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
 10. udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
 11. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
 12. prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez rade,
 13. organizowanie przetargów publicznych,
 14. ustalanie zakresu spraw gminy, jakie burmistrz może powierzyć w swoim imieniu sekretarzowi,
 15. przedkładanie radzie sprawozdań z pracy zarządu między sesjami.
 1. W realizacji zadań własnych gminy, zarząd podlega wyłącznie radzie.

§60.

Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu oraz zadania burmistrza i zastępców określa regulamin zarządu stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego statutu.

§61.

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez radę na wniosek zarządu.

§62.

 1. Burmistrz, jako przewodniczący zarządu, organizuje jego pracę i kieruje bieżącymi sprawami gminy, oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.
 2. Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym.
 3. Burmistrz pełni funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli rada nie powoła inne osoby na wymienione stanowisko.
 4. Szczegółowe kompetencje i zadania burmistrza określone są w regulaminie prac zarządu, oraz regulaminie organizacyjnym urzędu.
 5. Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu, oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem art. 30.

§63.

Zastępcy burmistrza wykonują zadania powierzone im przez burmistrza. W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez burmistrza obowiązków, jeden z zastępców wyznaczony przez burmistrza sprawuje funkcję burmistrza.

§64.

 1. Burmistrz i jego zastępcy są zatrudnieni w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
 2. Osobami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania, są osoby zajmujące stanowiska:
 1. naczelników wydziałów, z-cy naczelnika wydziału, komendanta straży miejskiej, radcy prawnego, kierowników referatów, z wyłączeniem kierownika urzędu stanu cywilnego oraz naczelnika wydziału finansowo-budżetowego, którym jest skarbnik,
 1. Naczelnicy wydziałów, z-cy naczelników, komendant straży miejskiej i kierownicy referatów otrzymują akt mianowania po spełnieniu warunków:
 • określonych w art.. 4 ust. 2 z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych,
 • po 2 latach zatrudnienia na stanowisku naczelnika, z-cy naczelnika, komendanta straży miejskiej, kierownika referatu, na podstawie umowy o pracę, z możliwością skrócenia tego okresu przez zarząd,
 • po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifikacyjnej.
 1. Do czasu mianowania osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

§65.

 1. Zarząd zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .
 2. Przewodniczący rady nawiązuje , w imieniu rady, stosunek pracy z osobami określonymi w §64 pkt. 1, na podstawie uchwały rady o wyborze i ustaleniu wynagrodzenia.
 3. Burmistrz nawiązuje stosunek pracy z osobami określonymi w §64, pkt. 2, na podstawie uchwały zarządu o mianowaniu tych osób.
 4. Burmistrz zawiera umowę o prace z sekretarzem i skarbnikiem na podstawie uchwały rady o ich powołaniu, oraz z pozostałymi pracownikami urzędu nie wymienionymi w powyższych przepisach.

§66.

 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, oraz organizuje pracę urzędu. Prowadzi sprawy powierzone przez burmistrza w zakresie ustalonym przez zarząd.
 2. Skarbnik wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu.
 3. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pracowników określa regulamin organizacyjny urzędu.

§67.

 1. W gminie funkcjonują komisje dyscyplinarne I i Ii instancji, do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych, powołanych przez radę na okres kadencji.
 2. Organizację i zasady postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi I i II instancji określają ustawy.

§68.

 1. Komisja dyscyplinarna I instancji składa się z 6 członków wybranych przez radę w trybie określonym w ustawie o pracownikach samorządowych.
 2. Komisja dyscyplinarna II instancji składa się z 6 członków wybranych przez radę w trybie określonym w ustawie o pracownikach samorządowych.

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

§69.

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
 2. Projekt budżetu przygotowuje zarząd, uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki rady.
 3. Projekt budżetu, wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, zarząd przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.
 4. Budżet jest uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
 5. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada zarząd.
 6. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
 7. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwały budżetowe i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§70.

Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które zarząd przedstawia radzie wraz z projektem budżetu określa rada.

§71.

 1. Dochodami gminy są:
 1. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
 2. dochody z majątku gminy,
 3. subwencja ogólna z budżetu państwa.
 1. Dochodami gminy mogą być:
 1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
 2. wpływy samoopodatkowania mieszkańców,
 3. spadki, zapisy i darowizny,
 4. inne dochody.

§72.

 1. Uchwały organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
 2. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu organu gminy.

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§73.

Zmiany statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Strona zamieszczona na serwerze www.busko-zdroj.com
Projekt, wykonanie i prawa autorskie: "Real" www.realnet.pl

Struktura administracyjna
 poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju.

Statut Miasta i Gminy
Busko Zdrój

Stan bazy turystycznej
na terenie miasta i gminy Busko Zdrój