| Historia miasta | Miasto i Gmina | Władze miasta | Magistrat |
| Instytucje | Szkoły | Banki | Parafie | Gastronomia |
| Noclegi | Agroturystyka | Organizacje |

"Wieści z Magistratu" 05-12-2001

• Na wniosek Honorowego Krwiodawstwa przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Busku Zdroju i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, Zarząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju przyznał kwotę 2000zł na zakup upominków przeznaczonych dla honorowych dawców krwi z Buska Zdroju. Organizowane 8 grudnia 2001r.spotkanie z okazji Obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi jest okazją do wyrażenia uznania dla humanitarnej postawy krwiodawców poprzez wręczenie odznaczeń i skromnych upominków. W buskim zrzeszeniu działa ponad 300 honorowych dawców krwi, a ponadto 25 członków liczy Klub Młodzieżowy. Działania organizacji buskich PCK propagujące edukację młodzieży w zakresie krwiodawstwa i promujące ideę honorowego krwiodawstwa, co roku w swych przedsięwzięciach wspierane są przez władze gminne.
• Zarząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju postanowił o likwidacji listy zamian mieszkań komunalnych z urzędu, w związku z wejściem nowych uregulowań prawnych dotyczących zamian mieszkań w gminnym zasobie mieszkaniowym.
• Zatwierdzone zostały wyniki przetargów na:
- sprzedaż dwóch nieruchomości komunalnych w Owczarach działki nr 458 o pow. 1300m2 i działki nr 459 o pow.500m2.
- wykonanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr1 w Busku Zdroju wybierając na wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Olesiński z Wolicy.
Zarząd Miasta i Gminy unieważnił przetarg na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na os. Promyk z uwagi na brak 2 ważnych ofert. W związku z tym Zarząd postanowił o ponownym ogłoszeniu przetargu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji.
Wynikiem negatywnym zakończyły się przetargi na na sprzedaż nieruchomości komunalnych w Skotnikach Dużych i w Kołaczkowicach. W związku z tym Zarząd postanowił zbyć nieruchomość w Skotnikach Dużych poprzez wynegocjowanie ceny z potencjalnymi nabywcami. W przypadku nieruchomości w Kołaczkowicach rozważana jest możliwość adaptacji budynku dawnego przedszkola na lokale socjalne przeznaczone dla mieszkańców gminy.
• 22 listopada br. zakończona została realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
- wykonanie drogi gminnej Żerniki-Podlesie,
- remont ul. 1 Maja w Busku Zdroju,
- wykonanie chodnika na ul. Batorego. Inwestycja została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe przy 50% dofinansowaniu ze środków gminnych.
23 listopada br. oddano do użytku sieć wodociągową w miejscowości Chotelek-Chorokowy. Łączna długość sieci wyniosła 1.747m, a ilość przyłączy 13 sztuk. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków gminnych przy udziale finansowym mieszkańców wsi,.
• Zarząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju przygotował informację z realizacji "Kierunków Pracy Rady Miejskiej za okres 1998-2001", która zostanie skierowana pod ocenę Rady Miejskiej na najbliższej sesji w grudniu br. Sprawozdanie obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu administracji samorządowej, gospodarki komunalnej i inwestycji w gminie, wspierania rozwoju uzdrowiska, zabezpieczenia potrzeb oświatowych, zdrowotnych i kulturalnych mieszkańców, rozwoju rolnictwa i wspierania inicjatyw rolników oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

"Wieści z Magistratu" 27-11-2001

• Członkowie Straży Miejskiej w Busku Zdroju odbyli 6 listopada br. szkolenie zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Busku. Szkolenie dotyczyło zmian w przepisach Kodeksu Wykroczeń. Od 1 listopada 2001r. uruchomiony został w centrum miasta dodatkowy patrol mieszany Straży Miejskiej i Policji. Zadaniem wspólnego patrolu działającego od wtorku do niedzieli jest wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy w tym rejonie miasta. Dodatkowo Straż Miejska zakupiła dla patroli 2 telefony komórkowe o numerach:
0504 092 120 i 0504 092 130 aby mieszkańcy mogli bezpośrednio informować funkcjonariuszy o pojawiających się zagrożeniach.

• 15 listopada br. odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Busku Zdroju. Burmistrz MiG Stefan Komenda złożył sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesjami. Następnie radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
* zaliczenia dróg położonych na terenie miasta i gminy Busko Zdrój do kategorii dróg gminnych. Uchwała dotyczy dróg na terenie miasta i gminy nie ujętych dotychczas w innej kategorii. Drogi te stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom o znaczeniu lokalnym.
* zmiany budżetu gminy Busko Zdrój na 2001 rok.
* zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko Zdrój pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zbludowice. Realizacja inwestycji budowy kolektora sanitarnego w Zbludowicach ma na celu polepszenie stanu środowiska i uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. W celu zrealizowania tego zadania konieczne jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy, tj. podatku od nieruchomości.
* wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej,
* przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2002r.,
* nadanie statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Busku Zdroju.
Uchwały okołbudżetowe regulujące wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych, a w szczególności:
* wprowadzenie opłaty administracyjnej,
* wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
* wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności.
* wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
* opłaty miejscowej na terenie miasta Busko Zdrój.

Ponadto podczas sesji radni zapoznali się i pozytywnie ocenili przygotowane informacje nt.:
* Bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Busko Zdró,
* Przygotowywanego programu dotyczącego inwestycji ciepłowniczych w gminie,
* Realizacji zadań z zakresu inwestycji i remontów na terenie miasta i gminy Busko Zdrój,
* Pomocy i samopomocy społecznej w mieście i gminie w ramach funkcjonującego Środowiskowego Domu Pomocy,
* Problematyki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Busko Zdró.

• Zakończone zostały prace budowlane wodociągu we wsi Biniątki, realizowanego w ramach dofinasowania ze środków Banku Światowego. Łączna długość sieci wodociągowej wyniosła 2.857m. W ramach tego zadania wykonanych zostało również 49 przyłączy wodociągowych.

• Na parkingu położonym obok Urzędu Miasta i Gminy zakończony został remont nawierzchni asfaltowejoraz odwodnienia. Na odnowionym parkingu będzie mogłó parkować jednocześnie 41 pojazdów.

• 16.11. odbył się odbiór dobudowanego skrzydła budynku Szkoły Podstawowj w Siesławicach. Inwestycja ta wpłynie na poprawienie warunków nauki i pracy w tej szkole, między innymi poprzez to, że nauka odbywać się będzie w cyklu jednozmianowym. W tym samym dniu odbyła się uroczystość obchodów 80-lecia powstania tej szkoły. W uroczystości wzięli udział: posłanka na sejm RP pani Zofia Grzebisz-Nowicka, burmistrz MiG Busko Zdrój pan Stefan Komenda, starosta powiatu buskiego pan Jerzy Kolarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Busku Zdroju Stanisław Walasek, radni gminy Busko Zdrój i Radni powiatu buskiego, rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły.

• Zakończeno roboty i zgłoszono do odbioru wykonanie wodociągu we wsiach Oleszki, Kostki Dużę, Kostki Małe. Budowa tego wodociągu dofinansowana jest ze środków Banku Światowego.

• 18.11. w Kotkach odbyły się ćwiczenia bojowe 5 jednostek OSP z terenu gminy Busko Zdrój. Przedstawiciele pozostałych jednostek OSP z terenu gminy wzięli udział w ćwiczeniach jako obserwatorzy. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności i sprawdzenie sprawności sprzętu bojowego OSP. Zadanie polegało na wykorzystaniu wody pobieranej z sieci wodociągowej. Pobór wody z sieci na cele gaśnicze pozwolił na sprawdzenie wydolności pracy ujęcia wodnego i pompowni na czas pożaru. Ćwiczenia odbyły się pod nadzorem i kontrolą PSP Busko Zdrój.

"Wieści z Magistratu" 22-11-2001

• 7 listopada 2001 r. Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój podjął uchwałę w sprawie ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na terenie gminy Busko-Zdrój na rok 2002. Zarząd postanowił nie obniżać ceny kwintala żyta przyjmowanej na naliczenie podatku rolnego. Kwota 37,19zł przyjęta do naliczenia podatku rolnego na natępny rok, w takiej wysokości została określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12.10.2001 roku, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr35 poz.573.

• Zarząd Miasta i Gminy zaakceptował wyniki Komisji Przetargowej na następujące zadania:
- monitoring wizyjny na PL. Zwycięstwa i na wykonawcę inwestycji wybrał firmę "COMERX" z Nowego Sącza. System monitoringu składać się będzie z 2 kamer usytuowanych na rogu ul. Partyzantów i Rynku oraz nad apteką na rogu ul. Pocztowej i Rynku. Zasięgiem swoim system obejmować będzie obszar Pl. Zwycięstwa wraz z parkiem oraz sięgał będzie w głąb ulic Kilińskiego, Pocztowej i Partyzantów. System połączony z Komendą Powiatową Policji w Busku Zdroju wzmocni porządek i bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. w tym rejonie.
- adaptację pomieszczeńgospodarczych w budynku komunalnym w Olganowie, które przeznaczone zostaną na mieszkania socjalne. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Zdzisław Gaweł z Buska Zdroju.

• Zarząd Miasta i Gminy podjął decyzję o przejęciu, od 7 listopada 2001r., od Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli autokaru i użyczeniu go na potrzeby Amatorskiego Klubu Sportowego. Będący w dotychczasowym użytkowaniu autokar Klubu ze względu na zły stan techniczny nie może dalej służyć do przewozu osób.

• Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój wyraził zgodę na prpwadzenie robót na działce gminnej położonej w Wełczu w oparciu o uprzednio spisaną umowę dzierżawy ze Starostwem Powiatowym.

• 8 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku Zdroju odbyła się narada burmistrza MiG z sołtysami gminy Busko Zdrój. Tematyka spotkania obejmowała m.in. sprawy związane z gospodarką odpadami na terenach wiejskich. Sołtysów zapoznano z przepisami znowelizowanej ustawy o gospodarce odpadami wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku. Przepisy nakładają bowiem na każdego mieszkańca gminy obowiązek zawarcia z Miejsko-Gminnym Zakładem Komunalnym umowy na wywóz odpadów. Przestrzeganie obowiązujących przepisów będzie kontrolowane przez Straż Miejską, a w przypadku nie wywiązania się z nich, będą nakładane mandaty. Ponadto zapoznano sołtysów ze sprawozdaniem z realizacji kierunków pracy Rady Miejskiej za okres 1998-2001 oraz wstępne założenia do projektu budżetu na rok 2002.

"Wieści z Magistratu" 15-11-2001

• Zarząd Miasta i Gminy Busko Zdrój na posiedzeniu 31 października br. zaakceptował wyniki Komisji Przetargowej na wykonanie następujących zadań:
a) zakup wyposażenia świetlicy szkolnej w Siesławicach, tj.:
- dostawę mebli oraz wyposażenia RTV wybierając firmę "Cezas" z Kielc,
- dostawę gier świetlicowych wybierając firmę Polsport z Bielska Białej.
Zakupienie wyprażenia dla świetlicy w Siesławicach będzie możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Banku Światowego. Dofinansowanie to stanowi 42% wartości całości wyposażenia świetlicowego.
b) konserwacji rowu odwadniającego w Bilczowie wybrano Przedsiębiorstwo Robót Melioracyinych "WOLMEL" z Buska Zdroju. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje odmulenie rowu na długości 600m, udrożnienie przepustu na podjeździe oraz usunięcie zbędnej roślinności. Prace zostaną przeprowadzone na wniosek Rady Soleckiej wsi Bilczów i pozwolą na zabezpieczenie terenu przed zalewaniem gruntów rolnych.
c) remont ul. 1 Maja w Busku Zdroju i wybrał na wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót lnżynieryjno-Drogowych "Makadam" S.A. z Buska Zdroju. Inwestycja ta ma na celu poprawienie bezpieczeństwa kuracjuszy i turystów oraz poprawę estetyki ulicy i ciągów pieszych w zabytkowej części zdrojowej miasta.
d) wykonanie projektu technicznego przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego. Na wykonawcę wybrano Zakład Elektrotechniczny "Elbud" Józef Bałaga.
e) projektu założeń do planu zapotrzebowania miasta i gminy Busko Zdrój w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na wykonawcę projektu wybrano Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach.

Unieważniono przetarg na wykonanie projektu budowlanego na modernizacje ul. Jasnej w Busku Zdroju ze względu na brak ważnych ofert. Przetarg na to zadanie zostanie powtórzony w późniejszym terminie.

• Zakończono realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:
a) odnowa elewacji Szkoły Podstawowej nr 1,
b) wyłączono z ruchu aleję Mickiewicza, zapewniając dojazd do każdej z posesji znajdującej się przy tej ulicy od strony ul. Armii Krajowej i ul. Kopernika,
c) przebudową oświetlenia ulicznego ul. Batorego,
d) remont świetlicy środowiskowej i biblioteki w Olganowie

Trwają prace budowlane związane z budową ogrodzenia cmentarza komunalnego.

Źródło: Tygodnik Ponidzia


Strona zamieszczona na serwerze www.busko-zdroj.com
Projekt, wykonanie i prawa autorskie: "Real" www.realnet.prv.pl

Archiwum

wrzesień-październik 2001r.
lipiec-sierpień 2001r.

kwiecień-czerwiec 2001r.
styczeń-marzec 2001r.
2000r.