| Historia miasta | Miasto i Gmina | Władze miasta | Magistrat |
| Instytucje | Szkoły | Banki | Parafie | Gastronomia |
| Noclegi | Agroturystyka | Organizacje |

Busko Zdrój - charakterystyka miasta i gminy

1. Klimat

Klimat Buska-Zdroju ma charakter nizinny o cechach kontynentalnych. Amplituda skrajnych temperatur wynosi u nas 60 °C, a średnia roczna temperatura nie przekracza 7,8 °C i należy do grupy najwyższych w Polsce. Busko należy do miejscowości "średnio suchych" - średnia roczna wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 71% do 80%, a średnia prędkość wiatru nieznacznie przekracza 3 m/s. Busko-Zdrój posiada korzystne warunki insolacyjne - 1551 godzin ze słońcem w ciągu roku. Bioklimat Buska-Zdroju ma ogromne znaczenie dla prawidłowego leczenia wielu schorzeń, zwłaszcza u osób o zmniejszonej sprawności ustrojowej.

2. Powierzchnia

Powierzchnia Miasta i Gminy Busko-Zdrój wynosi 236 km2, w tym samego miasta 12,28 km2. Teren ten zamieszkuje ogółem 33866 osób, przy czym w samym mieście zameldowanych jest 18482 osoby a pozostałe 15384 zamieszkuje w poszczególnych sołectwach. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach przedstawia się nastepująco:

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców
1. Błoniec 67 2. Baranów 136
3. Biniątki 209 4. Bilczów 325
5. Bronina 374 6. Budzyń 126
7. Chotelek 281 8. Dobrowoda 470
9. Elżbiecin 80 10. Galów 354
11. Gadawa 102 12. Janina 450
13. Kameduły 158 14. Kawczyce 121
15. Kołaczkowice 539 16. Kostki Duże 271
17. Kostki Małe 135 18. Kotki 440
19. Las Winiarski 137 20. Łagiewniki 291
21. Mikułowice 839 22. Młyny 541
23. Nowy Folwark 294 24. Nowa Wieś 116
25. Oleszki 224 26. Olganów 312
27. Owczary 569 28. Palonki 263
29. Pęczelice 125 30. Podgaje 266
31. Radzanów 324 32. Ruczynów 216
33. Siesławice 818 34. Skorzów 258
35. Słabkowice 251 36. Służów 146
37. Skotniki Duże 326 38. Skotniki Małe 225
39. Szaniec 716 40. Szczaworyż 230
41. Wełecz 579 42. Widuchowa 658
43. Wolica 198 44. Zbludowice 1108
45. Zbrodzice 185 46. Zwierzyniec 115
47. Żerniki Górne 283      

Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi w mieście 1505 osób/km2, saldo migracji (za okres XII 1998 do IV 2000 r.) wyniosło łącznie -108, w tym dla miasta -114, a dla sołectw +6. Dane z dnia 13 IV 2000 r.

3. Rolnictwo

Gmina Busko-Zdrój (poza obszarem miasta) ma charakter zdecydowanie rolniczy. Według powszechnego spisu rolnego z 1996 roku działały tu 3064 gospodarstwa rolne, z kolei według danych ewidencji Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w gminie jest zarejestrowanych (stan na 13 IV 2000 r.) 4977 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa według spisu z 1996 roku wynosiła 4,70 ha, a wedlug danych ewidencji wykorzystywanych przy ustalaniu należności z tytułu podatku rolnego średnia ta wynosiła 3,47 ha. Strukturę powierzchniową gospodarstw rolnych na terenie gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Wielkość gospodarstwa Ilość gospodarstw wg spisu z 1996 r. Ilość gospodarstw we ewidencji Urzędu

Od 1 do 2 ha

960

1862

Od 2 do 5 ha

1543

1958

Od 5 do 7 ha

592

585

Od 7 do 10 ha

378

350

Od 10 do 15 ha

105

112

Powyżej 15 ha

26

41

Struktura bonitacyjna użytków rolnych w gminie Busko-Zdrój kształtuje się następująco:

klasa I - nie występuje
klasa II - 1 %
klasa III - 20 %
klasa IV - 47 %
klasa V - 21 %
klasa VI - 11 %

Wskaźnik bonitacji dla gleb buskich wynosi 0,62 i jak wynika z powyższego zestawienia urodzajność gleb w gminie możan zaliczyć do przeciętnej.

4. Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza w naszym mieście ma związek z jego charakterem uzdrowiskowym. Charakter ten wpływa korzystnie na rozwój branży handlowej, która jest dominująca w mieście. Na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój działa łącznie 2446 podmiotów gospodarczych (z czego na terenie miasta 1729, a pozostałe 717 na terenie gminy).

5. Bezrobocie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Busko-Zdrój na początku 2000 roku wynosiła 1989 przy stopie bezrobocia 9,5 %

6. Infrastruktura techniczna

 • Sieć kanalizacyjna:
  Miasto Busko-Zdrój skanalizowane jest w 70 %, natomiast wieś w 0,5 %. Całkowita długość sieci kakalizacyjnej wynosi 25,5 km. Liczba gospodarstw domowych podłączona do sieci wynosi 865. Na terenie gminy funkcjonuje jedna komunalna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 7500 m3/dobę.

 • Sieć wodociągowa:
  Gmina Busko-Zdrój jest zwodociągowana w 56 %. Długość sieci wynosi ogółem 228,7 km. Do sieci podłączonych jest 3023 gospodarstwa domowe (w tym miasto - 1050, gmina - 1973). Główne ujęcia wody to Zrecze Duże gm. Chmielnik i Szczaworyż gm. Busko-Zdrój. Wydajność ujęć wody wynosi obecnie 14400 m3/dobę i posiada rezerwę w wysokości 7000 m3/dobę.

 • Gospodarka odpadami:
  Miejsko Gminny Zakład Komunalny jest jednostką odpowiedzialną za gospodarkę odpadami na terenie Buska-Zdroju. Na terenie gminy funkcjonuje jedno wysypisko śmieci zlokalizowane na gruntach wsi Dobrowoda. Zostało ono uruchomione 1 marca 1993 roku. Powierzchnia wysypiska wynosi 4,8 ha, a jego zakładana pojemność 620000 m3. Przewidywany okres eksploatacji wysypiska określany jest na około 20 lat

 • Energia elektryczna:
  Teren gminy obsługuje Zakład Energetyczny w Busku-Zdroju. Stan 60 % sieci okreslany jest jako dobry, 25 % jako średni a 15 % jako zły i wymagający pilnej modernizacji.

 • Sieć gazowa:
  Gmina Busko-Zdrój jest zgazyfikowana w 23 %. Gmina posiada 123 km sieci gazowej (w tym sieci średniociśnieniowej 63 km, sieci niskociśnieniowej 15 km, przyłączy średniociśnieniowych 36 km i niskociśnieniowych 9,3 km). Liczba przyłączy wynosi ogółem 2301 (w tym średniociśnieniowych 1606 a niskociśnieniowych 1425). Miejscowości posiadające sieć gazową to: miasto Busko-Zdrój, Zbludowice, Bronina, Owczary, Błoniec i Nowa Wieś.

 • Sieć telekomunikacyjna
  Liczba zarejestrowanych abonentów sieci TP S.A. wynosi w Busku-Zdroju 6580. Cała gmina stelefonizowana jest w 19,6 %. Placówki pocztowe zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Busko-Zdrój (3 placówki), Szaniec, Szczaworyż.

 • Sieci telefonii komórkowej:
  Era GSM, Plus GSM, Idea, Centertel.

 • Układ drogowy:
  Przez teren gminy Busko-Zdrój przebiega jedna droga krajowa nr 73 Kielce - Tarnów o długości 18,1 km, w tym na terenie miasta Busko-Zdrój 3,3 km; trzy drogi wojewódzkie: droga nr 767 Busko - Pińczów o długości 5,3 km, droga nr 776 Busko - Kraków o długości 2,7 km, droga nr 973 Busko - Żabno o długości 14,4 km. Ogólna długość dróg powiatowych przebiegających poza miastem wynosi 147,4 km. Na drogach tych zlokalizowane są 4 mosty o łącznej długości 52 m i 120 przepustów o łącznej długości 142 m. Na terenie samego miasta jest 14,4 km dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej. Dróg gminnych jest łącznie 108 km.

 • Komunikacja:
  Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Busko - Kielce, której stacja zlokalizowana jest na terenie sołectwa Siesławice. Dziennie stacja ta obsługuje 5 kursów - przyjeżdżających i odjeżdżających. Na terenie gminy działa także PKS, dyspnujący 132 autobusami obsługującymi zarówno linie dalekobieżne jak i lokalne. Ponadto w gminie zarejestrowane są 23 taksówki.

 • Ochrona zdrowia:
  Na terenie Buska-Zdroju działa Szpital Powiatowy oraz dwie Przychodnie Rejonowe. Na terenie gminy funkcjonują także trzy Ośrodki Zdrowia: Dobrowoda, Kołaczkowice i Szczaworyż. Na każdych 10000 mieszkańców miasta i gminy przypada 42,8 lekarzy a licząc łącznie ze stomatologami 48,5. Ponadto swoją filię w Busku-Zdroju ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Kielcach i obsługuje teren całego powiatu buskiego. Dysponuje ona 6 karetkami w obsadzie dziennej i 3 karetkami w obsadzie nocnej.

 • Ochrona przeciwpożarowa:
  Na terenie gminy działa Państwowa Straż POżarna. Jej działanie wspiera 19 jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej.

 

Miejscowość Rok założenia Wyposażenie:
M - motopompa
S - samochód
Busko-Zdrój

1896

M

Dobrowoda

1934

S

Galów

1959

S

Kołaczkowice

1929

M

Kostki Duże

1928

M

Kotki

1957

S

Mikułowice

1927

S

Młyny

1925

S

Owczary

1969

M

PPU Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

1985

M

Ruczynów

1966

M

Skotniki

1959

M

Słabkowice

1966

M

Szaniec

1925

S

Szczaworyż

1923

M

Widuchowa

1954

S

Zbludowice

1924

S

Zwierzyniec

1993

M

Żerniki Górne

1946

M

 • Bezpieczeństwo publiczne:
  Bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i gminy zapewnia Powiatowa Komenda Policji. Porządku publicznego strzeże dziewięcioosobowy zespół Straży Miejskiej. W mieście realizowane jest program uchwalony przez Radę Miejską pod nazwą "Bezpieczne Miasto".

 


Strona zamieszczona na serwerze www.busko-zdroj.com
Projekt, wykonanie i prawa autorskie: "Real" www.realnet.pl

Struktura administracyjna
 poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju.

Statut Miasta i Gminy
Busko Zdrój

Stan bazy turystycznej
na terenie miasta i gminy Busko Zdrój

 

Informacje praktyczne
Miasto Busko-Zdrój leży w odległości 50 km od Kielc, 70 km od Tarnowa, 90 km od Krakowa, 150 km od Katowic i 250 km od Warszawy. Przez naszą gminę przebiega droga krajowa Warszawa - Kielce - Tarnów - Rzeszów - Przemyśl. Busko-Zdrój posiada linię kolejową łączącą go z Kielcami - podróż zajmuje około 1 godziny.

Jak dojechać 
do Buska z Kielc?
Z Kielc drogą krajową przez Morawicę i Chmielnik.

Jak dojechać 
do Buska z Krakowa? 
Są dwa warianty: 
1). Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka - Wiślica - Busko oraz 
2). Kraków - Nowe Brzesko - Koszyce - Opatowiec - Nowy Korczyn (zjazd w lewo na Busko z drogi krajowej Kraków - Sandomierz) - Busko.

Jak dojechać 
do Buska z Tarnowa?
Z Tarnowa przez Dąbrowę Tarnowską, Szczucin, Pacanów, Stopnicę do Buska.

Jak dojechać 
do Buska z Katowic?
 
Katowice - Wolbrom - Miechów - Pińczów - Busko.

Jak dojechać 
do Buska z Warszawy?
 
Warszawa - Radom - Kielce - Morawica - Chmielnik - Busko.